ПЕТАР ДРАПШИН 2/ЛОК.БР.2

ПП  СЕРВИС  С-9
Гоце ДООЕЛ. Скопје

на македонскиот пазар постои од 24.08.1998 година. Успех и способност да постоиме   21 год. е долг период на пазарот а се должи на  квалитетот на работењето, усовршување и професионалност како и довербата која ја имаме од нашите долгогодишни соработници. Екипирани сме со овластен и квалификуван кадар за заштита од пожари.

Работиме  исклучиво според законските прописи и правилници пропишани од Дирекција за заштита и спасување на РСМ,со цел квалитетно извршување и овозможување на безбедност и сигурност

Наша визија е поставување на највисоки стандарди во областа на противпожарната заштита.

УСЛУГИ И ПРОИЗВОДИ КОИ ГИ НУДИМЕ

Продажба на сите типови на противпожарни апарати
 • Со сув прав (S);
 • Со CO2 (за електични инсталации);
 • Со FM200 (за електроника и компјутерски системи);
 • Со пена;
Одржување и сервис на противпожарната опрема
 • Редовен шестмесечен преглед на противпожарни апарати;
 • Атест на садот под висок притисок – контролно испитување;
 • Полнење на противпожарни апарати
 • Замена на дотраени и оштетени резервни делови
 • Бојадисување на противпожарните апарати
Громобранска инсталација
 • Проектирање и изведба на громобранска инсталација
 • Со изведба на фарадеев кафез;
 • Со монтирање на раностартувачки уред за фаќање на громови.
 • Периодично мерење и отстранување на пројавени недостатоци кај истата

Нови производи

Системи за автоматско гаснење на пожари

Системи за дојава и рано откривање на пожари

 • Проектирање и изведба на системи за автоматско откривање и јавување на пожари.
 • Редовен шестмесечен преглед со симулирање на пожар на автоматска и рачна дојава
Противпожарни алармни системи

Противпровални алармни уреди

 • Продажба на опрема за противпровални алармни уреди;
 • Проектирање и изведба на противпровални алармни уреди;
 • Сервисирање и одржување на противпровални алармни уреди.
Хидранти и хидрантска опрема
 • Продажба на целосна хидрантска опрема,резервни делови
 • Проектирање и изведба на хидрантската мрежа
  • Надворешна хидрантска инсталација;
  • Внатрешна хидрантска инсталација.
 • Преглед на внатрешната и надворешната хидрантска мрежа
  • Испитување на притисокот на водата во хидрантот;
  • Испитување на противпожарните црева под притисок;
  • Проверка на исправноста на хидрантскиот вентил.
&#x;&#x;