ПЕТАР ДРАПШИН 2/ЛОК.БР.2

Услуги

Громобранска инсталација
 • Проектирање и изведба на громобранска инсталација
 • Со изведба на фарадеев кафез;
 • Со монтирање на раностартувачки уред за фаќање на громови.
 • Периодично мерење и отстранување на пројавени недостатоци кај истата
Одржување и сервис на противпожарната опрема
 • Редовен шестмесечен преглед на противпожарни апарати;
 • Атест на садот под висок притисок – контролно испитување;
 • Полнење на противпожарни апарати
 • Замена на дотраени и оштетени резервни делови
 • Бојадисување на противпожарните апарати
Системи за автоматско гаснење на пожари

Системи за дојава и рано откривање на пожари

 • Проектирање и изведба на системи за автоматско откривање и јавување на пожари.
 • Редовен шестмесечен преглед со симулирање на пожар на автоматска и рачна дојава
Противпожарни алармни системи

Противпровални алармни уреди

 • Продажба на опрема за противпровални алармни уреди;
 • Проектирање и изведба на противпровални алармни уреди;
 • Сервисирање и одржување на противпровални алармни уреди.
Хидранти и хидрантска опрема
 • Продажба на целосна хидрантска опрема,резервни делови
 • Проектирање и изведба на хидрантската мрежа
  • Надворешна хидрантска инсталација;
  • Внатрешна хидрантска инсталација.
 • Преглед на внатрешната и надворешната хидрантска мрежа
  • Испитување на притисокот на водата во хидрантот;
  • Испитување на противпожарните црева под притисок;
  • Проверка на исправноста на хидрантскиот вентил.