ПЕТАР ДРАПШИН 2/ЛОК.БР.2

За нас

Нашата фирма  ПП  СЕРВИС  С-9 Гоце ДООЕЛ. Скопје  на македонскиот пазар постои од 24.08.1998 година. Успех и способност да постоиме   21 год. е долг период на пазарот а се должи на  квалитетот на работењето, усовршување и професионалност како и довербата која ја имаме од нашите долгогодишни соработници. Екипирани сме со овластен и квалификуван кадар за заштита од пожари.

Работиме  исклучиво според законските прописи и правилници пропишани од Дирекција за заштита и спасување на РСМ,со цел квалитетно извршување и овозможување на безбедност и сигурност

Наша визија е поставување на највисоки стандарди во областа на противпожарната заштита.

Нашата фирма поседува ISO стандарди и тоа: ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 ISO 18001:2007

Нашата компанија работи исклучиво според следниве законски нормативи:

  • Закон за пожарникарство (Сл.весник  на РМ) бр.67/04  и 81/07
  • Закон за заштита  и  спасување – Пречистен  текст (Сл.весник  на РМ бр.93/12)
  • Упатство за содржината на проектот за заштита  од  пожари (Сл.весник  бр на РМ бр.139/10)
  • Правилник  за  изборот  на  видовите  и  количините  на  противпожарните  апарати  со  кои  треба да располагаат  правните  лица  и граѓаните  како  и за  критериумите  што  треба да ги  исполнуваат  правните  лица  кои  што  вршат  сервисен  преглед  и  контролно  испитување  на противпожарните  апарати (Сл.весник  на РМ  бр.105/05)
  • Правилник  за  технички  нормативи за хидрантската  мрежа  за  гасење на пожари(Сл.весник  на  РМ  бр.31/06)
  • Правилник  за начинот на одредување на местата  на  кои  задолжително треба  да се  наоѓаат уредите  и  инсталациите  за  заштита  од  пожари,другата  противпожарна  опрема, средствата  за гаснење  на  пожари и противпожарните  апарати, нивно  одржување  во  исправна состојба, посебно  обележување  и достапноста  за  употреба (Сл.весник  на РМ  бр.74/2006)
  • Правилник  за  мерките  за  заштита  од  пожари, експлозии  и  опасни   материи (Сл. Весник  на РМ  бр32/11)